Ενότητες προγράμματος εργασίας


Το έργο που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου SCARE χωρίζεται στις εξής ενότητες εργασίας:
Ενότητα εργασίας 1: Θεωρία.
Ενότητα εργασίας 2: Παράλληλη επεξεργασία επερωτήσεων στην GeoSPARQL στο νέφος.
Ενότητα εργασίας 3: Παράλληλοι αλγόριθμοι για ποιοτικό γεωχωρικό συμπερασμό.
Ενότητα εργασίας 4: Υλοποίηση πρωτοτύπου και αξιολόγηση.
Ενότητα εργασίας 5: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.