Λογισμικό που αναπτύχθηκε ή βελτιώθηκε από το έργο SCARE

 1. Strabon
 2. Ο Strabon αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα σημασιολογικών βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση γεωχωρικής ή/και χρονικής πληροφορίας. Υποστηρίζει τα λεξικά stRDF και GeoSPARQL για την αποθήκευση γεωχωρικών (και δεδομένων που αλλάζουν στο χρόνο για το stRDF) δεδομένων και υλοποιεί τις γλώσσες stSPARQL και GeoSPARQL για την εκτέλεση επερωτημάτων.

 3. Reasoner qq-rcc8
 4. Το σύστημα qq-rcc8 αποτελεί την πρώτη υλοποίηση συστήματος ελέγχου συνέπειας τοπολογικών δικτύων που περιλαμβάνουν οντότητες που μπορεί να έχουν γνωστή ή άγνωστη γεωμετρία. Το qq-rcc8 δέχεται σαν είσοδο RCC-5 δίκτυα με μεταβλητές και σταθερές και αποφασίζει αν είναι συνεπή.

 5. Reasoner gp-rcc8
 6. Το gp-rcc8 υλοποιεί ένα reasoner για τον RCC-8 λογισμό χρησιμοποιεί τεχνικές partitioning του γράφου και αλγορίθμους διάσπασης γράφων γραμμικής πολυπλοκότητας όπως την διάσπαση σε διμερή και τριμερή συστατικά, για να μειωθεί το αρχικό μέγεθος του δικτύου. Ο gp-rcc8 εκμεταλλεύεται το βαθμό παραλληλισμού που προσφέρονται από τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές υπολογιστών για να ελέγξει παράλληλα τη συνέπεια σε αυτά τα μικρότερα υποδίκτυα.

 7. Distributed-SpatialRDF3X
 8. Το Distributed-SpatialRDF3X είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αποθήκευσης και επερωτήσεων γεωχωρικών δεδομένων σε RDF, βασισμένο στο MapReduce προγραμματιστικό μοντέλο. Τα δεδομένα προς αποθήκευση κατακερματίζονται στους διάφορους κόμβους του συστήματος. Το SpatialRDF3X εκμεταλλεύεται τεχνικές αποσύνθεσης των SPARQL επερωτημάτων σε μικρότερα ανεξάρτητα επερωτήματα τα οποία κατανείμονται στους κόμβους τους συστήματος για παράλληλη επεξεργασία.

 9. Pgpool-II over PostGIS
 10. Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα framework που υποστηρίζει κατανεμημένη αποθήκευση και επεξεργασία σχεσιακών γεωχωρικών δεδομένων. Είναι βασισμένο στις επεκτάσεις της PostgreSQL PostGIS (για υποστήριξη γεωχωρικών δεδομένων) και Pgpool (για την παράλληλη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και επερωτήσεων αντίστοιχα).

Τα λογισμικά Strabon, qq-rcc8 και gp-rcc8 είναι ανοικτού κώδικα και υπόκεινται στην άδεια χρήσης Mozilla Public License Version 2.0

Λογισμικό της ερευνητικής μας ομάδας που σχετίζεται στενά με το SCARE

 1. GeoTriples
 2. Το εργαλείο GeoTriples μετατρέπει γεωχωρικά δεδομένα στην μορφή RDF χρησιμοποιώντας R2RML και RML mappings. Χρησιμοποιείται για την αυτόματη παραγωγή mapping ενός συνόλου δεδομένων στην γλώσσα RDF, καθώς και για την επεξεργασία των mappings για την παραγωγή του RDF γράφου. Το GeoTriples υλοποιεί επίσης τις mapping γλώσσες stR2RML και stRML οι οποίες επεκτείνουν αντίστοιχα τις R2RML και RML με λεξιλόγιο και λειτουργικότητα για τη διαχείριση των γεωμετρικών στοιχείων ενός συνόλου δεδομένων.

 3. Ontop-spatial
 4. Το Ontop-spatial είναι μια επέκταση της γνωστής πλατφόρμας Ontop η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτελούν SPARQL επερωτήσεις σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Το Ontop λειτουργεί ως middleware μεταξύ του χρήστη και μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων μεταφράζοντας δυναμικά τα SPARQL επερωτήματα στη γλώσσα SQL για την ανάκτηση πληροφορίας. Το Ontop-spatial διαχειρίζεται τις επερωτήσεις που στοχεύουν γεωχωρικά δεδομένα προσφέροντας στον χρήστη τη δυνατότητα αναζήτησης με τις γλώσσες GeoSPARQL και stSPARQL.

 5. Sextant
 6. Το Sextant είναι μια πλατφόρμα για την αναζήτηση και αναπαράσταση διασυνδεδεμένης γεωχωρικής και χρονικής πληροφορίας σε θεματικούς εμπλουτισμένους χάρτες. Προσφέρει μια γκάμα επιλογών για την ανάλυση και αναπαράσταση πληροφοριών από το σημασιολογικό ιστό. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν την εργασία τους σε RDF βάσεις δεδομένων καθώς και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να επισκεφθούν και να επεξεργαστούν τους θεματικούς χάρτες.

Τα λογισμικά GeoTriples, Ontop-spatial και Sextant είναι ανοικτού κώδικα και συνοδεύονται από τις άδεις χρήσης Mozilla Public License Version 2.0 για το GeoTriples και Sextant και Apache Licence 2.0 για το Ontop-spatial αντίστοιχα.